ᓕᐅᓇ ᐊᒡᓗᒃᑲᑉ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓪᓗᖓ 2014 ᐱᓪᓗᒍ
ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ
ᑎᑭᓴᐃᔪᒪᒍᕕᑦ ᓕᐅᓇᐅᑉ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐅᖃᓕᒪᒐᓕᐊᖏᓐᓂᒃ, ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇ
ᑎᑭᓴᐃᔪᒪᒍᕕᑦ ᓕᐅᓇᐅᑉ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐅᖃᓕᒪᒐᓕᐊᖏᓐᓂᒃ, ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇ
ᑎᑭᓴᐃᓲᓄᑦ ᐆᒃᑐᕐᓗᑎᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐊᒡᓘᒃᑲᐅᑉ ᑎᑎᖃᖅᑖᖅᑎᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
ᓕᐅᓇᐅᑉ ᒥᒃ¨ᓵᓄᑦ
ᓕᐅᓇᐅᑉ ᒥᒃ¨ᓵᓄᑦ
ᐊᔾᔨᓕᐊᒥᓃᑦ
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕕᒻᒥᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦ
ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᒍᑦ
Latest Government News
Latest MP News
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕕᒻᒥᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ
Weekly Poll
Links