ᖃᓄᖅ ᐱᖏᐊᖓᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑕ ᐅᓂᒃᑳᕈᑎᑦ ᒪᑐᐃᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᓐᓂᖅᑑᖅᒥ ᒥᑭᔫᑎᓄᑦ ᐅᒥᐊᕐᓄᑦ ᑐᓚᑦᑕᕐᕕᒃ
ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ
ᑎᑭᓴᐃᔪᒪᒍᕕᑦ ᓕᐅᓇᐅᑉ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐅᖃᓕᒪᒐᓕᐊᖏᓐᓂᒃ, ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇ
ᑎᑭᓴᐃᔪᒪᒍᕕᑦ ᓕᐅᓇᐅᑉ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐅᖃᓕᒪᒐᓕᐊᖏᓐᓂᒃ, ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇ
ᑎᑭᓴᐃᓲᓄᑦ ᐆᒃᑐᕐᓗᑎᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᐊᒡᓘᒃᑲᐅᑉ ᑎᑎᖃᖅᑖᖅᑎᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
ᓕᐅᓇᐅᑉ ᒥᒃ¨ᓵᓄᑦ
ᓕᐅᓇᐅᑉ ᒥᒃ¨ᓵᓄᑦ
ᐊᔾᔨᓕᐊᒥᓃᑦ
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕕᒻᒥᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦ
ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᒍᑦ
Latest Government News
Latest MP News
Weekly Poll
Links